0591 -624 832 Online aanmelden

Herstelzorg na COVID-19

Veel mensen ervaren langdurig klachten, nadat zij COVID-19 hebben gehad. Herstelzorg kan daarbij helpen. Wanneer u herstelzorg nodig heeft, dan wordt deze zorg onder bepaalde voorwaarden vergoed vanuit uw basisverzekering. We lichten graag toe hoe de zorg na COVID-19 eruit kan zien en hoe de vergoeding is opgebouwd.

Fysiotherapie
De fysiotherapeut behandelt de klachten en beperkingen waarmee u na een COVID-19 besmetting mogelijk te maken heeft gekregen. Hij of zij helpt u inzicht te krijgen in deze klachten en adviseert en begeleidt bij het verantwoord weer opbouwen van dagelijkse activiteiten. Hierbij zijn energieverdeling en het risico op overbelasting belangrijke aandachtspunten.

In principe is er een vergoeding voor een periode van 6 maanden (zie ook kopje ‘Vergoeding’). In deze periode vindt fysiotherapie idealiter 2 keer per week plaats. Indien wenselijk/noodzakelijk, kan deze periode eenmalig met 6 maanden verlengd worden. Tijdens de eerste afspraak vindt een intake met de fysiotherapeut plaats. Daarin worden uw wensen besproken: welke klachten ervaart u in het dagelijks leven, welke activiteiten gaan moeizaam en waar kan de fysiotherapeut u in ondersteunen? Tevens zullen er een aantal metingen gedaan worden, onder andere om de huidige conditie in kaart te brengen.

Fysiotherapie zal met name gericht zijn op oefentherapie: er wordt gewerkt aan conditie, kracht en het weer vertrouwen krijgen in uw eigen lichaam. Bij Lampe Therapie beschikken we over een ruime oefenzaal met diverse trainingsapparatuur en oefenmaterialen. Daarnaast hebben we een saturatiemeter en een hartslagband tot onze beschikking, ter ondersteuning tijdens de trainingen. Ook ademhalingstherapie kan onderdeel zijn van de herstelzorg.Multidisciplinair
In sommige gevallen zal de nazorg na COVID-19 van multidisciplinaire aard zijn. Dat betekent dat ook bijv. een diëtist, maatschappelijk werker, psycholoog of ergotherapeut betrokken kunnen zijn bij uw behandeling. De huisarts is dan het eerste aanspreekpunt en adviseert welke behandeling in uw geval nodig is.

Vergoeding
U kunt in aanmerking komen voor vergoeding van fysiotherapie vanuit de basisverzekering, onder de voorwaarde dat u meewerkt aan onderzoek. Dit onderzoek is erop gericht om meer inzicht te krijgen in de juiste zorg na COVID-19. Omdat COVID-19 een nieuwe ziekte is, er is nog maar weinig wetenschappelijke kennis over. Wel heeft u hiervoor een verwijzing van uw huisarts of medisch specialist nodig.

  • Voor paramedische herstelzorg die aanvangt op of na 1 november 2020 geldt een tijdsperiode van maximaal 4 maanden tussen het einde van het acute infectiestadium van de COVID-19 en het moment van verwijzing. Na verwijzing moet de eerste behandelsessie binnen 1 maand plaatsvinden.
  • Voor paramedische herstelzorg die is gestart vóór 1 november 2020 geldt geen nadere voorwaarde voor de tijdsperiode die ligt tussen het einde van het acute infectiestadium van de COVID-19 en het moment van verwijzing.

U heeft na verwijzing door een huisarts of medisch specialist recht op maximaal 50 behandelingen fysiotherapie gedurende 6 maanden. Dit kan één keer verlengd worden met een periode van 6 maanden, maar dan is verwijzing door een specialist noodzakelijk. Behandelingen worden vanuit de basisverzekering vergoed, maar alleen onder de voorwaarde dat u meewerkt aan onderzoek (hieronder meer informatie). Uw eigen risico wordt wel aangesproken, mocht dat nog niet volledig zijn besteed.

(Via: Zorginstituut Nederland)Onderzoek
Het 1e deel van het onderzoek start zodra er met paramedische zorg wordt gestart. Uw fysiotherapeut legt vanaf de 1e behandeling in het dossier verschillende gegevens vast over bijvoorbeeld uw conditie, gewicht en de behandeling die nodig is. Voor dit deel van het onderzoek is alleen mondelinge toestemming nodig.

In het najaar van 2020 start het 2e deel van het onderzoek. Een onderzoeksgroep zal dan de geanonimiseerde dossiergegevens gaan verzamelen bij de betrokken zorgverleners. Vanaf dat moment kunt u gevraagd worden om extra vragenlijsten in te vullen of een test uit te voeren om bijvoorbeeld de conditie te bepalen. De uitkomsten hiervan zijn nodig om informatie te verkrijgen over de effecten van de behandeling. Voor dit deel van het onderzoek is schriftelijk toestemming nodig.

Stoppen met deelname aan het onderzoek kan op elk moment. De paramedische herstelzorg wordt vanaf dat moment niet meer vergoed vanuit de basisverzekering. Er wordt dan aanspraak gedaan op uw aanvullende zorgverzekering.


Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Wanneer u naar aanleiding van bovenstaande informatie nog vragen heeft, dan vernemen wij dit graag.

Team Lampe Therapie Emmen & Hoogeveen

Onze specialisten voor herstelzorg na covid-19:

Daniël Wilbrink

Daniël Wilbrink

Rick Wasse

Rick Wasse

Wiljo Wesseling MSc

Wiljo Wesseling MSc